Framtidens forskning

Framtidens forskning

1982 föddes det första barnet i Sverige efter IVF, fyra år efter att världens första IVF barn föddes i England. Sedan dess har det skett ständiga förändringar med förbättrade resultat och minskade komplikationer. De största innovationerna har varit införande av ultraljud, frysning av embryon, nya förbättrade hormoner för stimulering och bättre odlingsbetingelser för embryon. Minskningen av flerbörd genom återförande av ett embryo i taget har inneburit mindre risker för förtidsbörd och låg födelsevikt jämfört med de första decennierna av IVF-verksamhet.

Vad händer i framtiden?

Ingen kan säkert veta detta men vi kan utgå från att nya förbättringar kommer, området är i ständig förändring. Många anser att de nya metoderna inom reproduktionsgenetik ska hjälpa oss att välja embryon med mycket hög potential att implantera – upp emot 70-80 % chans mot dagens 30-50 %. Detta kommer också att öka chanserna för kvinnor över 40 år att bli gravida med hjälp av IVF. Slutligen kan dessa nya tekniker sannolikt vara mycket effektiva för par med upprepade missfall, eftersom missfall oftast beror på kromosomfel i embryot.

Reproduktionsgenetik

Till koncernen har knutits en genetiker med särskild kompetens inom reproduktion. Vår förhoppning är att inom kort kunna starta ett projekt med avancerad teknik där provtagning (biopsi) från trofektodermet i en blastocyst och analys av kromosomerna med s k mikroarray-teknik (comprehensive chromosome analysis, arrayPGS) kunna förbättra IVF-resultaten ytterligare, speciellt för par som tidigare misslyckats med IVF och på sikt även för par med upprepade missfall.

Dessa tekniker används med stor framgång i USA och i vissa centra i Europa. Metoden är inte generellt tillåten i Sverige utan att man först gjort en studie. Ansökan för denna studie har nu godkänts av Etikprövningsnämnden.

Omogna ägg

En viss andel av ägg som erhålles vid IVF/ICSI är omogna, dvs de har inte genomgått den sista reduktionsdelningen (meiosen) som krävs för att ägget ska bli befruktningsdugligt och dessa ägg kan inte användas idag.

Vid Göteborgs Universitet finns en känd forskargrupp inom grundforskning (professor Kui Liu) som i sin forskning studerat äggmognad hos experimentdjur och bl a kartlagt de komplicerade mekanismer som ligger bakom äggmognaden. Tillsammans med denna forskargrupp pågår en studie där omogna ägg mikroinjiceras med mRNA för en faktor som anses inducera äggmognad. Detta projekt som är godkänt av Etikprövningsnämnden i Göteborg syftar långsiktigt till att man ska kunna utnyttja även ägg som inte har mognat för den aktuella behandlingen. Speciellt viktigt är detta för kvinnor med få ägg och för kvinnor som producerar mest omogna ägg.

EmbryoGlue

EmbryoGlue är ett näringsmedium som innehåller hualuronan och som använts i det medium som embryot läggs i inför transfer (återförande). Flera internationella studier har gjorts och sammanställningen av dessa studier i en så kallad Cochrain analys visar att det kan öka graviditetschansen för vissa patientgrupper. Några kliniker inom koncernen har börjat använda EmbryoGlue, bl a IVF-kliniken Falun och Fertilitetscentrum Göteborg.

Minskad risk för överstimulering (OHSS)

Vid stimulering inför IVF uppkommer hos vissa kvinnor alltför många folliklar vilket innebär risk för överstimulering, som innebär smärtor, svullen buk, rubbningar i vätskebalansen mm. Överstimulering har minskat på senare år, framförallt mot bakgrund av kortare stimuleringar (antagonistprotokoll) och bättre bedömning av den s k äggreserven genom analys av hormonet AMH. Trots detta är den genomsnittliga risken att få överstimulering omkring 1-2 %.

Om det med antagonistprotokoll trots allt föreligger risk för överstimulering (>20 folliklar, hög halt av östrogen) kan behandlingen avslutas på ett säkert och effektivt sätt, genom att framkalla äggmognad med ett mildare läkemedel (agonist-trigger) som får äggen att mogna. Ägguttag kan ske utan risk för utveckling av överstimulering. Beroende på antalet ägg fryses samtliga embryon och återförande görs i nästa cykel. Alternativt ges extra hormoner och återförandet sker i samma cykel (agonist-rescue). Mycket goda erfarenheter av agonist-trigger har erhållits vid Fertilitetscentrum Göteborg under de senaste åren.