Patientinformation gbg

PATIENTINFORMATION

(Livio Fertilitetscentrum, Göteborg)

 

Studiens titel: Kan tillägg av “time-lapse” fotografering av mänskliga embryon förbättra identifieringen av vilka embryon som har störst chans att ge upphov till graviditet vid provrörsbefruktning jämfört med sedvanlig embryobedömning?

 

Bakgrund till studien: Vid provrörsbefruktning odlas de befruktade äggen (embryon) i s.k. odlingsskåp i upp till 6 dagar innan det återförs till kvinnan. Under de dagar som embryona odlas tas de ut ur odlingsskåpet vid några tillfällen för att i mikroskop kontrollera att de utvecklas normalt. Dagen för återförandet väljer man enligt speciella utseende- (morfologiska) kriterier det embryo som bedöms ha störst chans att leda till graviditet och återför detta embryo. Övriga morfologiskt fina embryon frysförvaras för framtida bruk. Numera finns utrustning som gör det möjligt att följa embryots utveckling med s.k. ”time-lapse teknik” där embryon kan filmas kontinuerligt under hela odlingstiden utan att behöva tas ut ur odlingsskåpet. Det gör det möjligt att på ett detaljerat sätt studera embryots hela utveckling under den tid det odlas. ”Time-lapse tekniken” gör det enklare att se om det embryo man avser återföra, har genomgått hela utvecklingsfasen på ett korrekt sätt. Genom denna kontinuerliga kontroll av embryots utveckling tror vi att man kan öka chansen till att kunna välja ut ett embryo som kan ge upphov till en graviditet.

 

Studiens syfte: Att se om ”time-lapse” fotografering av embryon kan bidra till att hitta det embryot som har störst chans att leda till graviditet jämfört med sedvanlig bedömning i mikroskop.

 

Förfrågan om deltagande: Kan ni som skall genomföra en provrörsbefruktning vid vår klinik tänka er att delta i denna studie?

 

Hur går studien till? Den provrörsbefruktning ni skall genomföra kommer att utföras på sedvanligt sätt. Om ni bestämmer er för att delta i studien kommer ni enligt en i förväg uppgjord turordning ingå antingen i gruppen där man väljer ut det embryo som skall återföras efter sedvanliga utseende (morfologiska) kriterier eller i gruppen där man väljer ut embryo för återförande efter både morfologiska kriterier och ”time-lapse teknik”. Alla embryon kommer att odlas i en time-lapse inkubator. Övertaliga embryon (de som inte återförs) av bra kvalitet kommer att frysförvaras enligt vanlig rutin.

 

Biobanksprover: Inget material kommer att förvaras i biobanker.

 

Vilka är riskerna? Det finns en risk att de time-lapse kriterier som används i studien inte förbättrar möjligheterna till graviditet och därför även en liten risk att graviditetschansen försämras jämfört med sedvanlig behandling (kontrollgruppen). Själva IVF-behandlingen utförs precis som vanligt. Inga extra provtagningar utförs.

 

Finns det några fördelar? Om ni lottas till gruppen där även ”time-lapse” tekniken används för att följa embryoutvecklingen och där den informationen används för att välja ut det embryo som återförs kan det öka er chans för en graviditet.

 

 

Vad händer om ni inte vill delta i studien? Vi genomför er behandling på sedvanligt sätt.

 

Hantering av data och sekretess: Som ett led i forskningsprojektet kommer uppgifter om er att databehandlas inom ramen för klinikens journalhantering. Era resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem och alla sammanställningar är kodade. Alla personuppgifter kommer att hanteras i enlighet med personuppgiftslagen. Enligt denna lag har ni rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas. Ni har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Ansvarig för era personuppgifter är IVF Sverige AB. Personuppgiftsombud är barnmorska Kia Borg (tel. 031-710 46 00).

 

Hur får jag information om studiens resultat? Ni som deltar i studien kan genom den medicinska publikationen ta del utav de sammanställda resultaten. Vill ni ha uppgifter om era resultat kan ni vända er till kliniken

Försäkring och ersättning:

Ekonomisk ersättning utgår inte. Sedvanlig patientförsäkring gäller.

 

Frivillighet: Deltagande i studien är helt frivilligt. Beslutet om deltagande i studien kan återkallas fram till det att återförande av embryot har skett.

 

Ytterligare information:

Ytterligare information kan ni få av nedanstående personer:

 

 

Göran Westlander          Anna Karin Lind         Johanna Schmidt

Med dr. Leg.läk.             Med dr. Leg.läk           Med.dr. Leg.läk.

Livio Göteborg               Livio Göteborg            Livio Göteborg

031-7104600                  031-7104600               031-7104600

 

Lena Lindborg         AntoniaSazonova

Leg.läk.                    Med.d Leg.läk

Livio Göteborg        Livio Göteborg

031-7104600          031-7104600