Resultat

IVF-resultat är en svårgenomtränglig materia. Många parametrar kan vägas in i redovisningen och att bedöma en klinik genom att titta på medelvärdet för förra årets lyckade behandlingar är därför ett trubbigt verktyg.

Risker för missvisande medelvärden

De bästa förutsättningarna leder till de bästa resultaten. En erfaren IVF-läkare kan ganska väl bedöma om förutsättningar för ett par att få barn med IVF är små eller stora. Konsten är att bedöma hur par med sämre chans ska lyckas med behandlingen och när de ska avrådas från behandling.

En klinik som i vissa fall avråder från behandling leder ofta till att klinikens genomsnittliga graviditetssiffror förbättras. Att avgöra när det inte längre är lönt att pröva är dock i sig en svår bedömning. En klinik som däremot inte ser någon anledning att avstå från behandling, som inte tar ifrån paret dess kanske sista chans, riskerar samtidigt att försämra klinikens samlade resultat.

Öppen och ärlig dialog viktig

För att motsvara kraven för den bästa IVF-vården krävs mer än en procentsiffra. Det krävs ett bra omhändertagande. Omhändertagande handlar i första hand om att lyssna, att resonera öppet tillsammans med paret och att redovisa hur olika behandlingsalternativ kan värderas och övervägas beroende på dess unika förutsättningar. Omhändertagande innebär också att återuppta detta resonemang vid förnyade möten och redovisa hur utfallet av analyser och behandlingar påverkar bedömningen.

Majoriteten av par som har möjlighet att genomgå upprepade IVF-behandlingar får faktiskt barn och för dessa handlar det om att förstå att upprepning är behandlingsmetodens styrka. Att det trots allt finns en minoritet som genomgår flera behandlingar utan att uppnå graviditet är i dagens kunskapsläge ofrånkomligt. Det finns inte tillräckligt skarpa prognosinstrument för att bara behandla de som kommer att lyckas.

Vår ambition

Vi erbjuder alla par en individuellt anpassad behandlingsmetod för bästa möjliga förutsättningar till graviditet. Vår ambition är även att alla ska känna att de fått ett professionellt omhändertagande och öppen information under resans gång. Vi är medvetna om den frustration och påfrestning en serie misslyckade behandlingar kan innebära och vi vill hjälpa även dessa par att komma vidare.