Etiska aspekter

Utvecklingen inom assisterad befruktning har gått i snabb takt sedan det första barnet i världen föddes och idag kan både manlig och kvinnlig infertilitet behandlas framgångsrikt i de flesta fall.

Studier och samtycke

IVF Sverige erbjuder alla i Sverige godkända behandlingsmetoder inom reproduktionsmedicin, bortsett från PGD (preimplantatorisk genetisk diagnostik) som enbart görs vid Universitetssjukhusen i Stockholm och Göteborg.

En förutsättning för att metoderna tillämpas i klinisk praxis är dock att de först prövas i varje enskilt lokalt laboratorium vilket också är en självklar del i vårt kvalitetsarbete. För varje studie inhämtas först ett godkännande av Etikprövningsnämnden. Alla patientpar som är aktuella för studien informeras därefter såväl muntligt som skriftligt. För att paret ska deltaga i studien krävs slutligen att ett skriftligt samtycke lämnas till kliniken.

Kravet att en medicinsk åtgärd ska föregås av ett informerat samtycke tillmäts stor betydelse i medicinsk etik. Vid IVF krävs enligt Socialstyrelsens föreskrifter alltid samtycke vid s k embryo transfer, insemination samt frysåterföring av embryon. Blanketter för samtycke finns på klinikernas hemsidor alternativt lämnas ut av kliniken. Blanketten ska sedan lämnas till kliniken innan behandling kan påbörjas.

Etiska frågeställningar

Att en del behandlingsmetoder, såsom surrogatmödraskap, donation av befruktade ägg (embryon) samt insemination av ensamstående kvinnor, ännu enbart finns att tillgå utomlands beror på att de ger upphov till komplicerade etiska frågeställningar som för närvarande diskuteras i bl a Riksdagens Socialutskott samt Statens Medicinsk-Etiska Råd (Smer).

De etiska frågeställningarna är komplexa men bör också ställas i relation till att par istället söker sig utomlands för att nyttja metoderna, dessvärre ibland under sämre kontrollerade former. Vi välkomnar den senaste rapporten från Smer som öppnar upp för fler behandlingsmetoder i Sverige.

IVF Sverige jobbar aktivt för att ägg- och spermiedonation ska kunna erbjudas på alla privata kliniker i Sverige.