Aktuell forskning

Pågående forskningsstudier

Time-lapse

Time-lapse är en metod som möjliggör kontinuerlig digital observation av embryons delning i IVF-laboratoriet. Denna teknik möjliggör detaljerad analys av embryoutvecklingen utan att man behöver ta ut cellerna från sin kontrollerade miljö i inkubatorn. Flera studier pågår i Europa och USA.

Vid Livio Fertilitetscentrum i Malmö, Falun och Göteborg har en studie på patientupplevelser vid visning av Time-lapse sekvenser i samband med IVF-behandling genomförts. Studien visar att patienter upplever att denna nya teknik ger viktig och relevant information men att endast de som får en etablerad graviditet önskar tillgång till sekvenserna efter avslutad behandling. Studien presenterades i samband med den årliga ESHRE kongressen i Lissabon 2015 (European Society for Human Reproduction and Embryology).

I samband med Time-lapse odling av embryon pågår nu en studie vid IVF-kliniken Falun där odlingsmedier samlas och analyseras efter att odling har avslutats. Syftet med studien är att identifiera substanser som förbrukas eller bildas vid odling av embryon och som kan ge stöd vid val för återföring och frysförvaring. Studien är icke-invasiv i den meningen att medierna samlas först efter att odling har avslutats och den har ingen inverkan på behandlingen men kan ge viktig information. Ansvarig forskare för studien är Helena Kaihola som nyligen disputerat vid Uppsala Universitet. Reproduktionscentrum vid Akademiska Sjukhuset deltar också i studien.

Intralipidstudie vid Livio Falun

Forskning tyder på att kvinnor som misslyckats med att bli gravida eller som har haft svårt att behålla en graviditet på grund av onormalt högt antal NK-celler (Natural Killer-cells), kan gynnas av behandling med Intralipid vid assisterad befruktning.

NK-celler är en typ av immunceller som finns i blodet och utgör en stor del av immunsystemet. I ett tidigt skede av graviditeten finns ett stort antal NK-celler i livmoderns slemhinna och dessa verkar vara en mycket viktig faktor för en lyckad implantation och graviditet. Tecken tyder på att en obalans i nivå och aktivitet av dessa celler kan bidra till en ökad risk för missfall. Vår hypotes är att Intralipid kan hämma NK-cellsaktiviteten under en tillräckligt lång tid för att förbättra embryots implantation och upprätthålla graviditet. Intralipid är en lösning som ofta används inom hälso- och sjukvård, den innehåller sojaolja, ägg komponenter, glycerin och vatten.

Målsättningen med studien är att se om intravenös Intralipid behandling kan hjälpa dig att uppnå graviditet och motverka missfall.

Studien är uppdelad i två delar. Del A där alla patienter (100 stycken) genomgår blodprovstagning avseende NK-celler och biopsi från livmoderns slemhinna. Dessa prover tas innan start av behandling och upprepas dagen för ägguthämtning.
Infusion med Intralipid ges vid fyra tillfällen under behandlingscykeln.

Efter att vi har uppnått 100 deltagare i Del A går vi över till del B av studien. Här sker en randomisering där en del erhåller Intralipid och den andra får placebo.

 

Nyligen avslutade forskningsstudier

PGS

Det är sedan många år tillbaka känt att genetiska orsaker ligger bakom infertilitet i vissa fall. Framförallt finns mycket forskning som visar att andel obefruktade och befruktade ägg med felaktig kromosomuppsättning ökar med kvinnans ålder och att infertila par är särskilt utsatta för detta. Vid traditionell IVF-behandling finns inga möjligheter att undersöka äggets eller embryots kromosomuppsättning. Nya forskningsrön tyder däremot på att detta kan vara avgörande, framförallt för par som har gått igenom flera IVF-behandlingar utan framgång eller som drabbats av upprepade missfall. Nu pågår vid Livio Fertilitetscentrum Göteborg en randomiserad studie där kromosomuppsättning i embryot analyseras och endast embryon med korrekt antal kromosomer återförs till patienten.

Livio lägger stor vikt vid utveckling av genetiska analyser vid IVF och vi har planer på att utöka forskningsaktivitet inom detta viktiga område. Vi har pågående samarbete med Klinisk Genetik på Karolinska Institutet och Reproduktionsmedicin på Karolinska Universitetssjukhuset som också deltar i PGS-studien.

Fetal listening device, Kaishi

Syftet med studien är att utveckla en medicinsk teknik för att lyssna på fosterljud. Företaget behövde också stöd i att utveckla patientinformationen som ska kopplas till Kaichi devicen samt ta del av patienternas upplevelse. Den utfördes på Barnmorskemottagningen Livio Malmö under perioden oktober- december 2015. 130 mätningar på 110 unika patienter är utförda.

Feedback från företaget (BCG):

Our study inspired new ways to evolve the algorithm, refine instruction, and prepare customers to better use our product. Without your support, we would not be in the same spot we are today – launching in China with an Award-Winning product. We recently won a prestigious design award (Spark Award) for top health product and innovative overall design.

Feedback från kliniken:

Studien gick väldigt bra att genomföra och det var väldigt roligt att det var så många av våra patienter som var positiva att delta i studien. Trevligt att samarbeta med ett så proffsigt företag som har som har följt vårt arbete med stor entusiasm.