Kompetens

Kompetens

På samtliga kliniker inom koncernen finns medarbetare med erfarenhet av forskning och utveckling. Många läkare och embryologer har formell forskarkompetens i form av doktorsexamen och docentur och många fler har deltagit i forskningsstudier som drivits på klinikerna.

Flertalet embryologer inom koncernen är certifierade enligt ESHRE:s krav. Genom att delta i nationella och internationella möten och kurser kan samtliga medarbetare (läkare, barnmorskor, sköterskor, embryologer, administrativ personal) öka sin kompetens inom området. Genom nära kontakt och samarbete mellan klinikerna i koncernen underlättas kompetensutvecklingen – vi lär av varandra.

Vad är god IVF-vård?
Det stora antal behandlingar som görs i privat vård i Sverige visar att samhället bara möter denna efterfrågan i begränsad utsträckning. Fördelarna med privat IVF är bl a att personalen på kliniken arbetar enbart med barnlöshetsbehandling och de flesta har gjort det i många år. Personalgruppen är mycket stabil, många är kvar länge i sin anställning. Klinikens team är sammansvetsat och man har en gemensam policy för hur olika situationer ska hanteras vilket ger en trygghet och känsla av kontinuitet även om man inte skulle träffa samma person vid varje tillfälle.

Utvecklingen inom IVF går snabbt och via korta beslutsvägar kan en privat klinik snabbt implementera ny kunskap och teknik. Flera kliniker som arbetar tätt tillsammans kan snabbare utvärdera ny metodik. I utvecklingen av kvalitetsarbetet och ISO-certifieringen av IVF-kliniker i Sverige har de privata klinikerna varit föregångare. Allt detta gör att en privat IVF-klinik har mycket goda förutsättningar att möta kravet på bästa omhändertagande och den bästa IVF-vården.

Kompetensöverföring

Klinikerna inom koncernen har alla en gedigen bakgrund inom IVF men med något olika profil och storlek. Flera kliniker har dessutom mångårig och framgångsrik erfarenhet av forskning och utveckling inom IVF och det finns ett kontinuerligt arbete med att överföra innovationer och erfarenheter mellan klinikerna. Exempel på detta är kvalitetsarbetet, datahantering, metoder för hormonstimulering, laboratoriemetoder såsom vitrifikation av äggceller och blastocyster mm. Även genetisk kompetens kommer alla klinikerna till del.

Kompetensutveckling

Doktorander inom koncernen
Två medarbetare inom koncernen är registrerade doktorander med planerad disputation 2013-2014.

Doktor Samir Raghad är läkare på IVF-kliniken Falun och samtidigt knuten till Uppsala Universitet där hennes forskning gäller cellförändringar på livmodertappen. Raghad disputerade i 2015.

Aisling Ahlström är embryolog på Fertilitetscentrum Göteborg och har varit doktorand vid Göteborgs Universitet. Hennes avhandling gäller bedömningsmetoder av embryon vid IVF. I avhandlingen har två olika metoder med syfte att välja ut det mest optimala embryot utvärderats. I hennes avhandling har hon främst fokuserat på att hitta nya vägar för att förbättra vårt sätt att bedöma embryonas förmåga att fästa mot livmodern. De nya forskningsrönen som bland annat framkommit ur Aislings avhandling är ett förbättrat sätt att välja ut embryon i senare utvecklingsstadier (blastocyststadiet). Det har redan lett till ändrade rutiner vid kliniken och förbättrade chanser för våra par att uppnå sin efterlängtade graviditet. Aisling disputerade 15 februari 2013.